Koksárenství

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. byl založen v r. 1952 jako odštěpný závod velké projekčně inženýrské organizace Hutní projekt Praha. Jeho specializací bylo projektování koksoven a jejich chemických provozů. V roce 1990 se podnik oddělil od původního státního podniku a ustavil se jako samostatná akciová společnost, která plynule navázala na dřívější mnohaletou tradici a ponechala si původní a mezi obchodními partnery dobře známý a zavedený název.

 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. svým odborným zázemím, řadou špičkových odborníků, odbornými aktivitami a také bohatým archivem má všechny předpoklady být jednou z předních inženýrských firem v oboru. Vlastní know-how nám dovoluje být rovnocenným partnerem zahraničním firmám a účinně s nimi spolupracovat, což usnadňuje zavádění nových technologií na špičkové světové úrovni. Oproti dřívějšímu pojetí projekčních a inženýrských činností je v současné době kladen velký důraz na modernizaci existujících koksárenských zařízení, spojených s výraznou ekologizací jak výrobních tak chemických procesů. Veškerá tvůrčí, inženýrská a dodavatelská činnost je podporována kvalitní výpočetní technikou a systémem řízení podniku.Kvalitu odborné činnosti zajišťuje uplatňování systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2000 pro projektovou a inženýrskou činnost na základě certifikátu KEMA. V současné době nabízíme našim klientům následující produkty, které jsou zajišťovány nejen projekčně, a to ve všech stupních projektové dokumentace, ale také inženýrsky a dodavatelsky (jako stavby na klíč) až do jejich plného zprovoznění.

KOKSÁRENSKÉ BATERIE

KLASICKÉ KOKSÁRENSKÉ BATERIE

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. nabízí čtyři základní typy koksárenských baterií:

S5 se sypným provozem a klasickým rozměrem komor 15040 × 5000 × 450 mm

(užitečný objem komory 30,20 m³).

S7 velkoprostorová se sypným provozem a rozměry 16000 × 7000 × 410 mm
(užitečný objem komory 41,60 m³).

P1 s pěchovacím provozem a rozměry 12930 × 3600 × 440 mm
(užitečný objem komory 16,50 m³).

P2 s pěchovacím provozem a rozměry 13880 × 3460 × 525 mm
(užitečný objem komory 17,20 m³).

HEAT RECOVERY /NON RECOVERY/

Při procesu výroby koksu procesem „heat recovery“/non recovery/ nejsou prchavé látky, vyvíjející se během karbonizace uhlí, získávány jako chemické výrobky, ale jsou spalované spolu s řízeným množstvím vzduchu. Teplo vznikající spalováním prchavých látek se využívá při koksování uhelné hmoty na koks a proto není nutný externí ohřev. Zbytek tepla v odpadních spalinách se využívá pro výrobu páry nebo elektrické energie.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. vlastní licenci pro tuto technologii od indické společnosti SESA GOA Ltd. Jako kterékoliv jiné „heat recovery“ a „non recovery“ pracují SESA komory při mírném podtlaku, což znamená, že nedochází k žádným únikům z netěsností dveří komor. SESA komory pracují při dostatečně vysoké teplotě, aby se zamezilo emisím PAH, které se zcela rozkládají na jednotlivé složky a spalují se. Ve verzi s pěchovaným provozem není vyžadováno při obsazování komory uhelným hranolem jeho srovnávání, čímž je vyloučen vznik emisí. Hasicí vůz používaný v technologii SESA minimalizuje i emise z vytlačování, protože žhavý koks z komory je na hasicí vůz vytlačován na stejné výškové úrovni a proto nedochází k padání koksu z výšky, jako v případě klasických koksárenských baterií.

OBECNĚ

Všechny typy baterií jsou projektovány i dodávány s potřebným strojním zařízením (kotvení, obložení, dveře, topné armatury, měnící zařízení, odsávací zařízení) a obsluhovacími stroji. Samozřejmostí je zařízení pro odprášení koksové strany a další prvky a inovace sloužící ke snížení vlivu provozu na životní prostředí. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. projektuje a dodává také další obslužné provozy koksoven, jako příprava uhelné vsázky, hašení koksu, doprava a třídění koksu, mletí a sušení koksového prachu atd.

CHEMICKÉ PROVOZY KOKSOVEN

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracovává projektové dokumentace všech stupňů a zajišťuje dodávky provozních celků, aparátů, zařízení i potrubních cest pro čištění koksárenského plynu a čpavkové vody, včetně výroby a expedice chemických produktů. Chemické provozy jsou vybaveny všemi zařízeními pro minimalizaci účinků provozu na životní prostředí:

Hermetizace čerpadel, nádrží, zařízení, cisteren a jímek se závadnými látkami
Spolehlivý systém analyzátorů, čidel a ovládacích akčních členů, spojených s vhodným automatickým systémem řízení technologických procesů.

Mezi nabízené provozní celky patří hrubá kondenzace, primární chlazení plynu, elektrofiltry (elektrostatické odlučování dehtu z plynu), odsávání a stlačování koks. plynu, vypírání amoniaku v roztoku kyseliny sírové, vypírání sirovodíku vakuum-karbonátovým způsobem,společné vypírání amoniaku a sirovodíku čpavkovým způsobem, koncové chlazení plynu, vypírání benzolu a návazné výroby chemických produktů, např. síranu amonného, kyseliny sírové, kapalné síry, surového benzolu; dále pak předčištění surové čpavkové vody s dočištěním biologickým způsobem.

Projekce

Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, spojené s jejím projednáváním dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:

 • výběr pozemku
 • příprava smluv s majiteli pozemků
 • zajištění zápisu na katastrálním úřadě
 • zajištěni zpracování potřebných průzkumů zejména geologických, hydrogeologických
 • zajištění zpracováni zaměření výškopisného a polohopisného
 • zpracování dokumentace E.I.A. (zákon č. 100/2001 Sb.), včetně zajištění projednání
 • zpracování dokumentace IPPC — zák. 76/2002 Sb. — Zákon o integrované prevenci
 • zpracováni dokumentace pro územní rozhodnutí — vyhl. 503/2006 Sb.
 • zajištění vydáni územního rozhodnutí
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení — vyhl. 499/2006 Sb.
 • zajištění vydání stavebního povolení
 • zpracování dokumentace pro provádění stavby — vyhl. 499/2006 Sb.
 • plán organizace výstavby — vyhl. 499/2006 Sb.
 • zpracování dokumentace pro uvádění technologie do provozu, individuální a komplexní zkoušky a zkušební provoz
 • zpracování dokumentace skutečného provedení — vyhl. 499/2006 Sb.
 • příprava kolaudačního řízení
 • zapracování připomínek kolaudačního řízení
Inženýring

Svěřte své starosti odborníkům! Šetřete čas a nervy! Vyřídíme to za Vás!

Ve všech oblastech poskytujeme komplexní služby, včetně zajištění podkladů a všech stupňů projektové dokumentace.

 • Investorům nabízíme poradenské služby spojené s vyřízením potřebných povolení orgánů státní správy,navrhneme časový harmonogram pro danou investici, pomůžeme vyřešit technické problémy, poradíme, jak snížit náklady, atd.
 • Konzultační a poradenské služby (výběr nemovitostí prověření nabídek realitních kanceláří, stavební a technický dozor, uvádění stavby do provozu, výběr projektanta či dodavatele stavby, řešení problémových prvků provozu, řízení projektů aj.)
 • Expertízy (studie proveditelnosti, finanční analýzy, rozpočty, ekologické audity, hodnocení vlivů staveb (EIA), provozní řády aj.)
 • Zastupování (kolaudace, reklamace, územní rozhodnutí, stavební povolení, zaměření a výzkum staveniště, převod vlastnictví nemovitostí včetně zajištění podkladů, žádosti o finanční dotace)
Ekologie

HUTNÍ PROJEKT Frýdek — Místek a.s. projektuje a dodává následující zařízení:

 • Odsíření koksárenského plynu
 • Odprášení koksárenských baterií
 • Hermetizace zařízení
 • Biologické čistírny odpadních vod
Tepelně-technické divize

Tato úzce specializovaná divize poskytuje následující služby:

 • vysoušení a vytápění zdiva koksárenských baterií s následnou regulací a optimalizací tepelného režimu
 • supervizi při provádění žárovzdorných vyzdívek koksárenských baterií
 • provádění dílčích oprav zdiva koksárenských baterií
 • zpracování systémů řízení tepelného režimu koksárenských baterií včetně počítačové vizualizace
 • měření průniku surového koksárenského plynu do topného systému koksárenských baterií
 • vysoušení průmyslových komínů na provozní teploty,
 • zajišťování a optimalizace provozních režimů u tepelných průmyslových agregátů
Vědecko-technické informace

Oddělení technických informací poskytuje běžné knihovnické služby vyplývající z postavení Hutního projektu jako projekční organizace a další služby vyplývající z dřívějšího pověření oddělení funkcí OBIS (oborové informační středisko) v oboru:

TECHNOLOGIE VÝROBY KOKSU

V této oblasti pracoviště vlastní nejúplnější, pravidelně aktualizovaný soubor informací, v celé ČR a SR. Soubor zasahuje částečně do oborů souvisejících, tj.:

 • zpracování paliv (petrochemie)
 • zpracování dehtu
 • energetika
 • odpadní vody
 • vodní hospodářství
 • chemické inženýrství vč. výpočtových metod
 • strojní zařízení (čerpadla, odstředivky, kompresory, dmychadla)
 • uhlíkaté materiály pro výrobu elektrod
 • charakteristika čistých látek (chemických sloučenin)
 • měřicí technika ve vztahu k průmyslu paliv
 • vysokopecní provoz
 • bezpečnost a hygiena
 • životní prostředí

Publikační činnost

Pracoviště vydává:

 • Technický zpravodaj — obsahuje překlady — výtahy aktuálních informací z příslušného oboru z tuzemska i ze zahraničí)
 • Dokumentační zpravodaj — obsahuje aktuální anotační záznamy z tuzemských i zahraničních informačních zdrojů